Microstructure and Wear Resistance of Plasma Jet Clad Ti5Si3/NiTi Composite Coating

  • Liu Yuan-Fu, Han Jian-Min, Zhang Gu-Ling, Wang Jiu-Li, Li Min, Yang Wu-Bao, Liu Chi-Zi, Li Hui-Qi, Yang Si-Ze
  • Chinese Physics Letters, July 2004, Institute of Physics Publishing
  • DOI: 10.1088/0256-307x/21/7/036

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1088/0256-307x/21/7/036