Monolithic integration of metastableα-In2Se3thin film on H-passivated Si(1 1 1) for photovoltaic applications

Handong Li, Wuyang Ren, Gaoyun Wang, Lei Gao, Ruoming Peng, Hui Li, Pingyi Zhang, Muhammad Shafa, Xin Tong, Siyuan Luo, Zhihua Zhou, Haining Ji, Jiang Wu, Xiaobin Niu, Zhiming Wang
  • Journal of Physics D Applied Physics, March 2016, Institute of Physics Publishing
  • DOI: 10.1088/0022-3727/49/14/145108
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/49/14/145108

The following have contributed to this page: Zhihua Zhou