Propagation of torsional waves in a thin circular plate of generalized phononic crystals

  • Shu Haisheng, Dong Liqiang, Li Shidan, Liu Wei, Liu Shaogang, Wang Weiyuan, Shi Dongyan, Zhao Dan
  • Journal of Physics D Applied Physics, June 2014, Institute of Physics Publishing
  • DOI: 10.1088/0022-3727/47/29/295501

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/47/29/295501