Comparison of immunogenicity between hepatitis B vaccines with different dosages and schedules among healthy young adults in China: A 2-year follow-up study

Zhen-Zi Wang, Yu-Hua Gao, Ping Wang, Lin Wei, Chang-Ping Xie, Zhen-Xing Yang, Jian Lan, Zhong-Liao Fang, Ying Zeng, Ling Yan, Xue-En Liu, Hui Zhuang
  • Human Vaccines & Immunotherapeutics, February 2018, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/21645515.2018.1438090
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/21645515.2018.1438090

The following have contributed to this page: Yuhua Gao and Dr Xueen Liu