Flagellin-rPAc vaccine inhibits biofilm formation but not proliferation of S. mutans

  • Ying Sun, Yi Yang, Dihan Zhou, Yuan Cao, Jie Yu, Bali Zhao, Maohua Zhong, Yaoming Li, Jingyi Yang, Huimin Yan
  • Human Vaccines & Immunotherapeutics, July 2016, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/21645515.2016.1203496

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/21645515.2016.1203496