Laser Interference Nanolithography with a 405nm Fiber Semiconductor Laser

Jia Xu, Zuobin Wang, Zhankun Weng, Zhiming Li, Xiaojuan Sun
  • Nanoscience Methods, February 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/21642311.2013.771839

In partnership with: