Comprehensive molecular profiling of the B7 family of immune-regulatory ligands in breast cancer

  • Zhenyu Xu, Jing Shen, Maggie Haitian Wang, Tao Yi, Yangyang Yu, Yinxin Zhu, Bo Chen, Jianping Chen, Longfei Li, Minxing Li, Jian Zuo, Hui Jiang, Dexi Zhou, Jiajie Luan, Zhangang Xiao
  • OncoImmunology, July 2016, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/2162402x.2016.1207841

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/2162402x.2016.1207841