Chemical diversity from the Tibetan Plateau fungi Penicillium kongii and P. brasilianum

  • Zhi-Guo Liu, Li Bao, Hong-Wei Liu, Jin-Wei Ren, Wen-Zhao Wang, Long Wang, Wei Li, Wen-Bing Yin
  • Mycology&#58 An International Journal on Fungal Biology, June 2017, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/21501203.2017.1331937

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/21501203.2017.1331937