Nutritive and bioactive components in rice fermented with the edible mushroomPleurotus eryngii

Li Bao, Yongxia Li, Quanxin Wang, Junjie Han, Xiaoli Yang, Heran Li, Shaojuan Wang, Huaan Wen, Shaojie Li, Hongwei Liu
  • Mycology&#58 An International Journal on Fungal Biology, June 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/21501203.2013.816386

In partnership with: