Migration kinetics of four photo-initiators from paper food packaging to solid food simulants

  • Huimei Cai, Shuilin Ji, Juzhou Zhang, Gushuai Tao, Chuanyi Peng, Ruyan Hou, Liang Zhang, Yue Sun, Xiaochun Wan
  • Food Additives & Contaminants Part A, June 2017, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/19440049.2017.1331470

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/19440049.2017.1331470