On the global stability of a generalized cholera epidemiological model

Yuanji Cheng, Jin Wang, Xiuxiang Yang
  • Journal of Biological Dynamics, March 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/17513758.2012.728635

In partnership with: