Fabrication of hierarchical structures on alumina plate and its nonwetting property

Zhao-Zhu Zhang, Xiang-Hui Xu, Jin Yang, Xiao-Tao Zhu
  • Journal of Experimental Nanoscience, February 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/17458081003752996

In partnership with: