The microstructure evolution of nanohydroxapatite powder sintered for bone tissue engineering

Cijun Shuai, Yi Nie, Chengde Gao, Pei Feng, Jingyu Zhuang, Ying Zhou, Shuping Peng
  • Journal of Experimental Nanoscience, July 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/17458080.2011.606507

In partnership with: