Controlled synthesis of Eu3+-doped La2O2S nanophosphors by refluxing method

Dekun Ma, Sensen Liu, Yanqing Zhang, Changwei Zhang, Shaoming Huang
  • Journal of Experimental Nanoscience, May 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/17458080.2011.591002

In partnership with: