Electropolymerization of polyaniline in ionic liquid ([bmim]PF6)/water microemulsion

Deliang He, Sanbao Xia, Zhou Zhou, Jianfang Zhong, Yanni Guo, Ronghua Yang
  • Journal of Experimental Nanoscience, January 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/17458080.2011.561447

In partnership with: