Zn-catalysed growth and optical properties of modulated ZnO hierarchical nanostructures

Xinhua Zhang, Yiqing Chen, Taibo Guo, Lizhu Liu, Meiqin Wei, Qiang Li, Chong Jia, Yong Su
  • Journal of Experimental Nanoscience, September 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/17458080.2010.533292

In partnership with: