Microstructures and photo-catalytic properties of B3+and F−co-doped TiO2films

Xiao-li Yin, Ming-ming Yao, Fang Li, Xiao-feng Wu, Shu-xiang Zhang
  • Journal of Experimental Nanoscience, May 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/17458080.2010.533291

In partnership with: