High-density gold nanoparticles on multi-walled carbon nanotube films: a sensitive electrochemical nonenzymatic platform of glucose

Li Zhou, Tian Gan, Dongyun Zheng, Jiujuan Yan, Chengguo Hu, Shengshui Hu
  • Journal of Experimental Nanoscience, May 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/17458080.2010.515253

In partnership with: