Hydrothermal synthesis of CeO2nanorods using a strong base–weak acid salt as the precipitant

Xiaobin Yin, Youjin Zhang, Zhiyong Fang, Zhenyu Xu, Wei Zhu
  • Nanoscience Methods, January 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/17458080.2010.515252

In partnership with: