Predicting toxic potencies of metal oxide nanoparticles by means of nano-QSARs

  • Yunsong Mu, Fengchang Wu, Qing Zhao, Rong Ji, Yu Qie, Yue Zhou, Yan Hu, Chengfang Pang, Danail Hristozov, John P. Giesy, Baoshan Xing
  • Nanotoxicology, July 2016, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/17435390.2016.1202352

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/17435390.2016.1202352