Molecular and electronic structure of triethylammonium salt ofN-[(1-acetyl-2-oxopropyl)(phenyl)-λ4- sulfanylidene]ethanesulfonamide

Vadim M. Timoshenko, Elena I. Kaminska, Alexander B. Rozhenko, Yuriy G. Vlasenko, Alexandr N. Chernega, Yuriy G. Shermolovich
  • Journal of Sulfur Chemistry, August 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/17415993.2012.747091

In partnership with: