A novel polythiophene derivative as a sensitive colorimetric and fluorescent sensor for the detection of ATP

Xiangyong Wang, Qilong Feng, Lin Wang, Meishan Pei, Jingjing Zhao, Guangyou Zhang
  • Designed Monomers & Polymers, March 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/15685551.2013.771315

In partnership with: