Fluorescent-tagged acrylic acid-allylpolyethoxy carboxylate copolymer as a green inhibitor for calcium phosphate in industrial cooling systems

Guangqing Liu, Jingyi Huang, Yuming Zhou, Qingzhao Yao, Yong Yang, Lei Ling, Huchuan Wang, Wendao Wu, Wei Sun, Zhengjun Hu
  • Designed Monomers & Polymers, January 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/15685551.2012.705494

In partnership with: