Synthesis, Crystal Structure, and Luminescence Property of a New Zinc(II) Complex With Schiff-Base Containing Triazole Propane Ancillary Ligand

Xun Feng, Li Li Zhou, Zhi-Qiang Shi, Jing-Jing Shang, Xu Hong Wu, Li-Ya Wang, Jian Guo Zhou
  • Synthesis and Reactivity in Inorganic Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry, October 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/15533174.2012.756020

In partnership with: