Fluorescence Turn-On Sensing of Ascorbic Acid Based on a Hyperbranched Conjugated Polyelectrolyte

Biqing Bao, Nanjiao Tao, Mingfeng Ma, Lei Zhang, Lihui Yuwen, Quli Fan, Lianhui Wang, Wei Huang
  • Soft Materials, August 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/1539445x.2012.756017

In partnership with: