Effect of BCLAF1 on HDAC inhibitor LMK-235-mediated apoptosis of diffuse large B cell lymphoma cells and its mechanism

  • Xinyao Li, Zhengchang He, Bingqing Cheng, Qin Fang, Dan Ma, Tingting Lu, Danna Wei, Xingyi Kuang, Sishi Tang, Jie Xiong, Jishi Wang
  • Cancer Biology & Therapy, July 2018, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/15384047.2018.1472188

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/15384047.2018.1472188