New cycloartane triterpene glycosides fromBeesia calthaefolia

Hong-Jie Li, Li-Hua Mu, Xian-Zhe Dong, Xiao-Yue Ge, Ping Liu
  • Natural Product Research, November 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2013.811407

In partnership with: