Tricycloalternarene derivatives from endophytic fungusAlternaria tenuissimaSY-P-07

Dong-Mei Li, Yu-Hong Zhang, Hai-Xia Ji, Xin Wu, Yue-Hu Pei, Jiao Bai
  • Natural Product Research, October 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2013.771352

In partnership with: