A new norditerpenoid fromEuonymus grandiflorusWall.

Changxia Li, Bo Li, Ji Ye, Weidong Zhang, Yunheng Shen, Jun Yin
  • Natural Product Research, October 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2012.750314

In partnership with: