A new 20-membered macrolide produced by a marine-derivedMicromonosporastrain

Peng Fei, Wang Chuan-xi, Xie Yang, Jiang Hong-lei, Chen Lu-jie, Paulina Uribe, Alan T. Bull, Michael Goodfellow, Jiang Hong, Lian Yun-yang
  • Natural Product Research, August 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2012.740038

In partnership with: