Novel triterpenoid saponins from the seeds ofCelosia argenteaL.

Qing Bin Wu, Yan Wang, Lin Liang, Qian Jiang, Mei Li Guo, Jun Jie Zhang
  • Natural Product Research, August 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2012.740034

In partnership with: