A new cyclohexylacetic acid derivative from the aerial parts ofEmilia sonchifolia

Shoumao Shen, Liangang Shen, Qifang Lei, Jing Zhang, Guangzhi Li, Jianyong Si
  • Natural Product Research, August 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2012.738205

In partnership with: