Two new dammarane-type saponins from leaves ofPanax quinquefolium

Zheng Xiang, Jia Lv, Zhixun Zhou, Yingying Li, Deqiang Dou, Jinming Zhao
  • Natural Product Research, July 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2012.730045

In partnership with: