A new bergenin derivative from the rhizome ofArdisia gigantifolia

Li-Hua Mu, Ju-Qiang Feng, Ping Liu
  • Natural Product Research, July 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2012.724415

In partnership with: