A new cyclododeca[d]oxazole derivative fromStreptomycesspp. CIBYL1

Xiang Pu, Guangzhou Li, Tao Yang, Guoyou Li, Jinhai Yi, Guolin Zhang, Yinggang Luo
  • Natural Product Research, April 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2012.682997

In partnership with: