Triterpenoids fromGanoderma lucidumand their cytotoxic activities

Peng Li, Yan-Ping Deng, Xiao-Xia Wei, Jian-Hua Xu
  • Natural Product Research, January 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2011.652961

In partnership with: