A new phenol compound from endophyticPhomopsissp. DC01

Jun-Tian Li, Qian-Qian Chen, Ying Zeng, Qi Wang, Pei-Ji Zhao
  • Natural Product Research, November 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2011.637218

In partnership with: