Antitumor constituents from the leaves of Carya cathayensis

Xu-Dong Cao1, Zhi-Shan Ding1, Fu-Sheng Jiang, Xing-Hong Ding, Jian-Zhen Chen, Su-Hong Chen, Gui-Yuan Lv
  • November 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2011.628174

In partnership with: