Effect of phlorotannins fromSargassum thunbergiion blood lipids regulation in mice with high-fat diet

Yuxi Wei, Chuanjin Xu, Qi Liu, Huihui Xiao, Aiyun Zhao, Yingfen Hu, Lei Liu, Ling Zhao
  • Natural Product Research, October 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2011.625500

In partnership with: