A new sesquiterpene from endophytic fungusAspergillussp.

Shao-Liu Luo, Guo-Hong Li, Fang-Fang Liu, Li-Ping Lei, Zhen-Yuan Xia, Ke-Qin Zhang
  • Natural Product Research, July 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2011.583242

In partnership with: