Two new anthraquinone malonylglucosides fromPolygonum cuspidatum

Huan Zhang, Qing-Wen Zhang, Lei Wang, Xiao-Qi Zhang, Wen-Cai Ye, Yi-Tao Wang
  • Natural Product Research, July 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2011.578072

In partnership with: