New epothilone congeners fromSorangium cellulosumstrain So0157-2

Ji-Dong Wang, Nan Jiang, Hui Zhang, Lin-Ping Ying, Chuan-Xi Wang, Wen-Sheng Xiang, Bo Wu, Hai-Bin Wang, Hua Bai
  • Natural Product Research, October 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2011.553719
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: