Preparation of a genipin blue from egg protein and genipin

Dan Yang, Min Zhou, Wanxing Wei, Honglin Zhu, Xiwang Fan
  • Natural Product Research, April 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2010.547859

In partnership with: