A new isoflavone from the mangrove endophytic fungusFusariumsp. (ZZF60)

Zhongjing Huang, Jianxiang Yang, Zhigang She, Yongcheng Lin
  • Natural Product Research, January 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2010.529444

In partnership with: