Urinary metabolites of cinobufagin in rats and their antiproliferative activities

Xiangjiu He, Hui Hu, Yixuan Wu, Xiaobin Zeng
  • Natural Product Research, March 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2010.510798

In partnership with: