Triterpenoids with neurotrophic activity fromGanoderma lucidum

Xiao-Qi Zhang, Fanny C.F. Ip, Dong-Mei Zhang, Li-Xin Chen, Wei Zhang, Yao-Lan Li, Nancy Y. Ip, Wen-Cai Ye
  • Natural Product Research, October 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2010.496367

In partnership with: