A new alkaloid from the marine-derived fungusHypocrea virens

Tao Liu, Zhan-Lin Li, Yu Wang, Li Tian, Yue-Hu Pei, Hui-Ming Hua
  • Natural Product Research, October 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2010.490916

In partnership with: