Relationship between HPLC fingerprints andin vivopharmacological effects of a traditional Chinese medicine:Radix Angelicae Dahuricae

Hong Nie, Hui Zhang, Xiao-qi Zhang, Yong Luo, Lan-zhen Meng, Zhen Yin, Jianyu Zhang, Kongyan Li, Ai-hua Xiong, Ling Zhong, Heqing Huang, Wen-cai Ye
  • Natural Product Research, January 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2010.490784

In partnership with: