Further studies on the hepatoprotective effect ofAntrodia camphoratain submerged culture on ethanol-induced acute liver injury in rats

Zhen-Ming Lu, Wen-Yi Tao, Hong-Yu Xu, Zong-Hua Ao, Xiao-Mei Zhang, Zheng-Hong Xu
  • Natural Product Research, April 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786410802525487

In partnership with: