Toward verifying fossil fuel CO2emissions with the CMAQ model: Motivation, model description and initial simulation

Zhen Liu, Ray P. Bambha, Joseph P. Pinto, Tao Zeng, Jim Boylan, Maoyi Huang, Huimin Lei, Chun Zhao, Shishi Liu, Jiafu Mao, Christopher R. Schwalm, Xiaoying Shi, Yaxing Wei, Hope A. Michelsen
  • Journal of the Air & Waste Management Association, March 2014, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10962247.2013.816642

In partnership with: